روز

تاریخ

نام درس

نام استاد

ساعت

کلاس

۰۶/۰۲/۹۰

سه شنبه

برنامه ریزی آموزشی

دکتر ناطقی

۱۲ - ۸

۸ 

۰۶/۰۲/۹۰

سه شنبه

نظریات تربیتی ائمه اطهار

دکتر رجبی

۱۲ - ۱۰

 ۱۵

۰۶/۰۲/۹۰

سه شنبه

جامعه شناسی تعلیم و تربیت پیشرفته

دکتر نوابخش

۱۶ - ۱۴

 ۸

۰۶/۰۲/۹۰

سه شنبه

تربیت در نهج البلاغه

دکتر رجبی

۱۸ - ۱۴

۹ 

۰۷/۰۲/۹۰

چهارشنبه

روشهای تحقیق پیشرفته

دکتر رضایی

۱۰ - ۸

۸ 

۰۷/۰۲/۹۰

چهارشنبه

سیر آراء تربیتی غرب

دکتر سرمدی

۱۱ - ۹

۱۵ 

۰۷/۰۲/۹۰

چهارشنبه

تعلیم و تربیت اسلامی

دکتر رضایی

۱۲ - ۱۰

 ۸

۰۷/۰۲/۹۰

چهارشنبه

نظریات تربیتی مکاتب فلسفی

دکتر سرمدی

۱۳ - ۱۱

۱۵ 

۰۷/۰۲/۹۰

چهارشنبه

آموزش و پرورش تطبیقی پیشرفته

دکتر فقیهی

۱۶ - ۱۳

۸ 

۰۷/۰۲/۹۰

چهارشنبه

سیر آراء تربیتی غرب

دکتر سرمدی

۱۶ - ۱۴

۱۵ 

۰۷/۰۲/۹۰

چهارشنبه

زبان تخصصی

دکتر عیوضی

۱۶ - ۱۴

۹ 

۰۸/۰۲/۹۰

پنجشنبه

نظریات تربیتی مکاتب فلسفی

دکتر سرمدی

۱۰ - ۸

۱۵ 

۰۸/۰۲/۹۰

پنجشنبه

   سیر آراء تربیتی غرب 

دکتر سرمدی

۱۲ - ۱۰

۱۵ 

۰۸/۰۲/۹۰

پنجشنبه

نظریات تربیتی مکاتب فلسفی

دکتر سرمدی

۱۵ - ۱۳

  ۱۵  

+ نوشته شده توسط در شنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت 9:28 |